Tuesday, October 11, 2016

TÀI LIỆU MẬT của Ðảng Cộng sản và Bộ Công an nhằm khống chế Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

Lời thưa: Nhân Ðại hội lần IV, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Hoa Ðàm cho đăng lại tài liệu được xem là "Mật" của Ðảng Cộng Sản và Bộ Công An nhằm chống phá và tiêu diệt GHPGVNTN, mà, một bộ phận thuộc Giáo Hội này là tổ chức GÐPTVN. Bài viết dưới nhan đề "Xem xét mặt hoạt động của tổ chức Gia Ðình Phật tử từ góc độ công tác an ninh" của tác giả Lê Ðình Luyện, qua đó nhận chân những động thái nhằm khống chế, khuynh đảo từ phía chính quyền Việt Nam đối với tổ chức GÐPT mấy mươi năm qua, cùng lúc, xác định hướng tiến thủ của tập thể Lam Viên trên toàn thế giới. 

Sau năm 1975, tổ chức Gia đình Phật tử, một hình thức tập hợp thanh, thiếu niên theo đạo Phật của Giáo hội Phật giáo trước giải phóng hầu như không còn hoạt động. Từ năm 1986, đặc biệt là những năm gần đây tổ chức Gia Ðình Phật tử đang từng bước phục hồi, gia tăng các hoạt động và bị một số đối tượng cực đoan quá khích lợi dụng kích động vào ý đồ chống đối, nhất là ở các tỉnh miền Trung. Ðại hội Phật giáo toàn quốc kỳ 3 (1992) đã đưa vào Nghị quyết : Hoạt động của Ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ phật tử trực thuộc Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tôn giáo chính phủ đã có Thông tư số 01/TT/TGCP ngày 3-5-1995 về việc "Sinh hoạt của Gia đình Phật tử" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Thông bạch về chủ trương và quy định bước đầu về cơ sở, đơn vị sinh hoạt, đoàn sinh, anh chị trưởng và trách nhiệm quản lý sinh hoạt Gia đình Phật tử (Thông bạch số 455/TB/HÐTS ngày 21-7-95, Nghị quyết số 473/NQ/HÐTS ngày 20-8-95 và bản quy định kèm theo của Hội đồng trị sự trung ương).

Ðây là vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, xem xét giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các tổ chức đoàn thể với quần chúng, nhất là việc củng cố nâng cao uy tín Gia đình Phật tử Việt Nam - một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình trạng hiện nay. Chúng tôi xin nêu một vài ý kiến sau :

1. Về quá trình hình thành và hoạt động của tổ chức Gia đình Phật tử (GÐPT)

Tổ chức GÐPT ra đời năm 1947 ở Huế, do Hội Phật học An Nam chủ trương trên cơ sở thống nhất hai tổ chức đã có từ trước : "Gia đình Phật hóa phổ" và "Phật học đức dục". Sự xuất hiện của các đoàn thể Phật giáo và GÐPT trong thời kỳ này có hai nguyên nhân chính : do nhu cầu củng cố Phật giáo, củng cố tinh thần dân tộc trong cuộc vận động chấn hưng Phật giáo của các nhà sư, trí thức Phật giáo có tinh thần yêu nước và do tác động mạnh mẽ của các phong trào "Thanh niên hướng đạo", phong trào "Quốc anh đoàn" và "Hội sinh viên Việt Nam" có tinh thần yêu nước, phong trào thanh niên tiền phong do Ðảng cộng sản lãnh đạo. Ðối tượng chính của GÐPT là thanh, thiếu niên chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của "Thanh niên hướng đạo".

Sự tồn tại và phát triển của GÐPT có thể chia làm ba giai đoạn chính :

Từ 1947 - 1954 : GÐPT chủ yếu củng cố tổ chức, phát triển lực lượng ở Huế và các tỉnh miền Trung đặc biệt từ 1951 Hội nghị thống nhất Phật giáo và sự ra đời của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động của GÐPT phát triển lan rộng ra nhiều địa phương kể cả phía Bắc và phía Nam.

Từ 1954 - 1963 : Mỹ-Diệm kỳ thị, đàn áp Phật giáo đã làm cho GÐPT thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia đấu chống Mỹ-Diệm, bảo vệ Phật giáo.

Từ 1963 - 1975 : hoạt động của GÐPT phát triển mạnh và trở thành nòng cốt trong phong trào đấu tranh của Phật giáo chống Mỹ-ngụy ở các đô thị và vùng tạm chiếm. Ðặc biệt sau năm 1964 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Ấn Quang) ra đời, tổ chức GÐPT được kiện toàn, có hệ thống chặt chẽ từ trên xuống dưới theo từng cấp, trực tiếp thuộc sự chỉ đạo của Tổng vụ thanh niên Phật giáo thuộc Viện Hóa Ðạo Phật giáo Ấn Quang, ở cơ sở GÐPT gắn với chùa, khuôn hội do các huynh trưởng tổ chức điều hành.

Trong quá trình hình thành và phát triển, GÐPT cũng bị phân hóa cùng với sự phân hóa của giáo hội Phật giáo. Một bộ phận khá đông có tinh thần đạo pháp, dân tộc tham gia tích cực trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều người đã trở thành đảng viên, cán bộ cốt cán của các đoàn thể, mặt trận, còn lại một số ít có thái độ chính trị xấu do địch nắm để chống lại cách mạng.

2. Hoạt động của GÐPT sau 1975, đặc biệt từ 1986 đến nay:

Sau giải phóng miền Nam cùng với việc đấu tranh chống địch lợi dụng Phật giáo, ta đã tranh thủ tăng ni, tín đồ, vận động thống nhất Phật giáo cả nước. Năm 1981 Ðại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội đã thống nhất các tổ chức hệ phái Phật giáo làm một lấy tên chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xóa bỏ hệ thống giáo quyền của các tổ chức cũ, tổ chức GÐPT cũ tự tan rã. Sau Ðại hội Ðảng lần thứ VI, trước chính sách đổi mới của Ðảng và Nhà nước ta, cùng với việc củng cố Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động của GÐPT cũng từng bước phục hồi. Ban đầu chỉ lẻ tẻ ở một vài nơi, đến nay hoạt động trở lại tương đối rộng ở các tỉnh miền Trung, Nam bộ. Tuy mức độ khác nhau nhưng hầu hết là lợi dụng danh nghĩa "Ban hướng dẫn" của giáo hội. Từ đầu năm 1990 đến nay nhóm cầm đầu huynh trưởng cũ đã nhiều lần lợi dụng việc giỗ kỵ để họp bàn chương trình hoạt động từ trung ương đến cơ sở. Tại Thừa Thiên - Huế năm 1987-1988 có 54 khuôn hội nay đã tăng lên 435 khuôn hội ; ở 145 xã phường có 80/96 chùa, tự viện có GÐPT và hơn 10 ngàn người tham gia trong đó có 1036 huynh trưởng, ở Quảng Nam - Ðà Nẵng có hơn 4000 người, ở các tỉnh khác mỗi nơi có từ 1000 - 2000 người. Trong số huynh trưởng cũ có một số là địch ngụy có thái độ bất mãn, có quan hệ chặt chẽ với số đối tượng cực đoan quá khích trong nhóm Phật giáo Ấn Quang cũ đang tích cực hoạt động chống đối.

Trước tình hình trên, thái độ của một số cao tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chưa thống nhất, vì họ lo lắng sợ cho phục hồi GÐPT, số xấu sẽ thao túng gây khó khăn cho giáo hội, mặc khác cũng muốn có GÐPT để phục vụ cho các nhu cầu hoạt động tôn giáo bình thường của giáo hội. Số tăng ni đứng ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam muốn tổ chức GÐPT phát triển mạnh để thao túng, lợi dụng làm đối trọng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ép Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước phải thừa nhận tư cách pháp nhân.

Về chủ trương của ta từ Trung ương đến địa phương cũng không thống nhất, thiếu kịp thời và cụ thể, do đó cách giải quyết thiếu đồng bộ, nơi lỏng, nơi chặt tạo ra sơ hở để kẻ địch lợi dụng. Từ thực tiễn trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, ngày 20-3-1995, Ban Dân vận Trung ương đã có hướng dẫn số 36/HD/DVTW về chủ trương đối với GÐPT.

3. Một số ý kiến đề xuất:

Về nhận thức, quán triệt Nghị quyết 24 của Ðảng và Nghị định 69 của Chính phủ cần thấy rõ GÐPT là một vấn đề thuộc nội dung tôn giáo, phản ánh nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, đáp ứng những đòi hỏi trong quá trình giáo hóa triết thuyết cũng như đạo đức Phật giáo trong một bộ phận phật tử. Hoạt động của GÐPT chủ yếu là giảng dạy giáo lý, thực hành nghi thức tụng niệm và giáo dục đạo đức hướng thiện. Ðây là vấn đề có tính hơn hẳn và có sức thu hút thanh, thiếu niên trong điều kiện kinh tế hiện nay còn khó khăn, giá trị đạo đức bị coi nhẹ, suy thoái, các tiêu cực, tệ nạn tác động ngày càng nhiều, trong khi các đoàn thể thanh, thiếu niên của ta (tức của Ðảng và Nhà nước) chưa đáp ứng được nhu cầu nội dung sinh hoạt hướng nghiệp.

Trong GÐPT lực lượng nòng cốt là thanh, thiếu niên ; thành phần lãnh đạo GÐPT là cư sĩ, trí thức Phật giáo, là lực lượng có vai trò quan trọng đối với tín đồ phật tử và giáo hội, do đó trong nội dung sinh hoạt rất dễ bị bọn xấu lợi dụng vào các hoạt động xấu kể cả hoạt động chính trị. Về phía ta phải thừa nhận một vấn đề là nhận thức, hiểu về GÐPT của một số ban ngành, địa phương và cán bộ chưa đúng, đánh giá về GÐPT chưa rõ ràng, thiếu khách quan, mới chỉ xem xét từ khía cạnh chính trị không thấy hết tính chất quần chúng khá rộng rãi, không thấy rõ quá trình ra đời, phát triển của GÐPT có tính tích cực, hợp lý mà ta đã sử dụng vận động họ tham gia phong trào yêu nước cách mạng, nhất là thời kỳ chống Mỹ. Khi hoạt động GÐPT phục hồi trở lại ta không có chủ trương dứt khoát, kịp thời và cũng không có lý do để giải thích vì sao không cho hoạt động trong điều kiện xã hội có nhiều tiêu cực xấu tác động. Vì vậy trong gải quyết các vấn đề liên quan đến GÐPT nặng về hành chính đơn thuần, không vận động quần chúng, không dựa vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, không dựa vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam để nắm và quản lý nên dẫn đến tình hình phức tạp không đáng có.

Về chủ trương:

- Nên cho phép thanh, thiếu niên phật tử có nhu cầu được sinh hoạt GÐPT với nội dung giáo lý đạo đức Phật giáo và một phần vui chơi hướng thiện ở các chùa, tự viện, tịnh xá, niệm phật đường với sự hướng dẫn của một số huynh trưởng (anh chị trưởng) và sự bảo trợ của vị sư trụ trì quản lý nơi thờ tự hoặc vị cư sĩ hộ tự, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực tiếp quản lý và được chính quyền bảo hộ. Ðây là nguyện vọng chính đáng của thanh, thiếu niên phật tử và gia đình các em, phù hợp với thiện chí của những huynh trưởng, tăng ni có động cơ nhiệt tình trong sáng với lợi ích chính đáng của Phật giáo.

- Sinh hoạt GÐPT là một phương thức tu học, sinh hoạt hướng thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành cho thanh, thiếu niên phật tử. Giáo hội phải xây dựng, bố trí các huynh trưởng, người bảo trợ để trực tiếp hướng dẫn và quản lý sinh hoạt GÐPT. Ðể đảm bảo sinh hoạt tu học giáo lý đạo đức và một phần vui chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên phật tử không cần thiết phải có tổ chức đoàn thể riêng có hệ thống dọc các cấp, chỉ cần một ban hướng dẫn chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở các địa phương trực thuộc ban trị sự tỉnh hội, thành hội. Các huynh trưởng có thể trực tiếp làm công việc hướng dẫn những nhóm GÐPT ở các chùa hoặc cố vấn cho ban trị sự thành hội, tỉnh hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc hướng dẫn GÐPT ở cơ sở.

- Các cấp, các ngành, các địa phương phải nắm vững quan điểm chủ trương, nguyên tắc, có biện pháp tốt, lấy kiên trì vận động, thuyết phục làm chính, coi trọng và phát huy vai trò của giáo hội, các huynh trưởng, tăng ni, cư sĩ có thiện chí và uy tín của lực lượng cốt cán đồng thời phải đảm bảo chính sách pháp luật, kỷ cương phép nước.

- Ðối với số có động cơ chính trị ta cần phải thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, làm cho giáo hội, tăng ni và quần chúng nhận rõ, đồng tình trước khi đưa ra xử lý với tư cách công dân phạm pháp.

Những nội dung cụ thể:

Ðối với tổ chức GÐPT cũ về nguyên tắc không thừa nhận, cần vận động điều chỉnh theo chủ trương hiện hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước. Các trường hợp đã sinh hoạt GÐPT từ 1975 về trước, nay có nhu cầu, nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt cần nghiên cứu giải quyết theo chủ trương ở phần trên do Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn, quản lý theo chính sách pháp luật.

Ðối với nội dung sinh hoạt, ngoài các nội dung giáo lý, đạo đức đạo Phật, kỹ năng thường thức vui chơi hướng thiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định, khi cần tham gia các hoạt động giới tính, xã hội ngoài phạm vi tôn giáo (văn hóa, từ thiện xã hội, cắm trại) hoặc tổ chức ra ngoài khuôn viên, chùa, tự viện... thì phải xin phép chính quyền, cơ quan chức năng có trách nhiệm gắn với các đoàn thể thanh, thiếu niên trong các hoạt động chung.

Ðối với người bảo trợ : phải chịu trách nhiệm trước giáo hội và chính quyền về sinh hoạt GÐPT ở cơ sở, được sự chấp thuận của ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố và chính quyền cùng cấp.

Về tổ chức thực hiện:

Quán triệt chủ trương của Trung ương, các địa phương cần làm thông suốt, đồng bộ trong các ngành chức năng. Từng đơn vị, địa phương phải có kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, có phân công lực lượng chuyên trách có đủ điều kiện khả năng và phương tiện cần thiết, có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể.

Lực lượng an ninh với nhiệm vụ, chức năng của mình cần làm tốt nghiệp vụ cơ bản ; kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động GÐPT theo đúng chính sách pháp luật. Ðồng thời chú ý thông qua nghiệp vụ tác động giáo hội lựa chọn số cốt cán để hướng dẫn GÐPT.

Ðối với số huynh trưởng cũ có vấn đề phức tạp hoặc có hoạt động chống đối, cần tập trung trinh sát làm rõ, thu thập tài liệu đầy đủ chứng cứ để xử lý theo chính sách pháp luật. Nghiên cứu xây dựng mạng lưới bí mật đảm bảo kịp thời phát hiện tình hình và chủ động hướng lái các hoạt động GÐPT theo hướng tích cực, tiến bộ, đúng chính sách pháp luật.

Lê Ðình Luyện

Wednesday, July 20, 2016

Huệ Như - Phật Giáo Ở Miến Điện Dưới Thời Vua A-Nô-Luật-Đà


A nô luật đà: (阿奴律陀) (? – 1077) Còn gọi là A na luật đà. Là vua nước Miến điện vào thế kỉ thứ XI. Năm 1044, thống nhất Miến điện, lập nên Vương triều Bồ cam, tôn một vị trưởng lão A la hán thuộc Thượng tọa bộ Phật giáo làm quốc sư. Từng sai sứ sang Tích lan thỉnh kinh, tổ chức các vị tăng học giả xem xét so sánh rồi dịch ra tiếng Miến điện. Xác lập Thượng tọa bộ Phật giáo làm quốc giáo, kiến tạo chùa tháp tại các nơi trên toàn quốc và thành lập giáo đoàn. Năm 1070, nhận lời thỉnh cầu của vua Tích lan là Tì xá da bà ha đệ nhất (Vija-yabàhu I), nhà vua phái chư tăng sang Tích lan để giúp việc tổ chức lại Tăng đoàn.
Dòng thời gian không ngừng trôi, sự hiển hiện của Phật giáo trên thế gian như  ánh sáng mặt trời xua tan đi sự u ám của đêm đông giá buốt, như đuốc sáng dẫn đường cho tất cả chúng sanh ra khỏi vô minh hướng về tột đỉnh của trí tuệ, của giải thoát. Ngược dòng thời gian trở về xứ Ấn Độ xưa cách đây hơn 2500 năm, vị Thái Tử ưu tú, tài hoa nhất xứ Ấn Độ_Thái Tử Tất-Đạt-Đa bỏ lại sau lưng bao niềm vui lạc thú để đi tìm ánh sáng chân lý và khi sao mai ló dạng Ngài chứng ngộ quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện như vụ cứu tinh của nhân loại, đem lại an vui hạnh phúc cho nhân loại, đem lại an bình cho thế giới. Đạo Phật không còn bị giới hạn về mặt địa lý tại một đất nước mà theo lẽ tự nhiên của dòng chảy, đạo Phật du hóa khắp nơi, lan truyền rộng rãi trên khắp mọi miền, khắp các đất nước, từ Đông sang Tây, từ Bắc sang Nam, từ Âu sang Á, từ thành thị cho đến nông thôn không phân biệt màu da sắc tộc, ở đâu có sự khổ đau thì ánh sáng chân lý hạnh phúc có len lỏi tới, trên lộ trình chiếu sáng ấy như một thiện nhân duyên, Phật giáo đã đi đến vùng đất huyền bí Miến Điện.
Miến Điện là đất nước nằm ở phía Đông Bắc tiếp giáp với  Vân Nam Tây Tạng của Trung Quốc, phía Tây thì giáp với Ấn Độ và Pa-ki-xtan, phía Đông lại giáp Thái Lan và Lào, phía Nam giáp vịnh Ben-gan, với vị trí địa lý ấy đã tạo nên sự đa dạng và phong phú trong nền văn hóa và tôn giáo. Từ xưa các nước ở vùng Đông Nam Á lúc đầu đều không có nền văn hóa riêng, nhưng do nằm giữa hai nền văn hóa lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, họ đã hấp thu và sản sinh ra nền văn hóa của riêng mình sau này.Đạo Phật không phải là tôn giáo duy nhất được truyền vào Miến Điện, ngoài đạo Phật còn có các tôn giáo khác được truyền vào Miến Điện theo nhiều con đường khác nhau như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Bà-la-môn giáo, nhưng Phật giáo đã được đón nhận và phát triển thành quốc giáo.
Do thiếu tài liệu lịch sử nên dẫn đến việc nghiên cứu và xác định sự du nhập của Phật giáo vào Miến Điện vẫn còn nhiều khó khăn và có nhiều ý kiến khác nhau nhưng thuyết nào cũng đều có nguyên nhân của nó, họ đều dựa trên một trọng điểm để làm trung tâm.Có nguồn tin cho rằng Phật giáo Miến Điện được truyền từ Ấn Độ, lại có thông tin khác lại cho rằng truyền từ Trung Quốc, Tây Tạng, hay gần hơn là Tích Lan. Bắt nguồn từ một cách mơ hồ như thế, nhưng có thể nói rằng dù được truyền bá theo con đường nào thì Phật Giáo cũng đã và đang phát triển một cách bền vững, đem lại nhiều lợi cho nhân sinh Miến Điện.
Bất kỳ một tôn giáo nào du nhập vào một đất nước mới cũng phải trải qua nhiều thăng trầm sóng gió và đi qua bao cuộc thịnh suy từ lúc du nhập cho tới nay, qua bao triều đại vương quyền, Phật giáo ngày càng được khẳng định rõ hơn sự lợi ích mà bản thân mang lại. Trong lịch sử Phật giáo tại Miến Điện trải qua ba thời kỳ ấn tượng dưới sự lãnh đạo anh minh và sự cống hiến của ba vị vua ở ba triều đại lớn cũng là ba vị anh hùng dân tộc.  Đó là vương triều Bồ Cam dưới sự thống lĩnh của vua A-nô-luật-đà, giai đoạn thứ 2 là vương triều Đông Cổ với sự lãnh đạo của vua Mãng Ưng Long, và dưới vương triều Cống Bảng, vị anh hùng dân tộc vua A Não Phách Nhã mà Trung Quốc gọi là Ung Tích Nha cũng đã có nhiều cống hiến đưa Phật giáo ngày càng phát triển hơn. Và trong số đó đáng nói đến với sự thành công rực rỡ và thăng hoa nhất và đã đưa Phật giáo trở thành quốc giáo là dưới triều đại Bồ Cam với sự cai trị của vua A-nô-luật-đà.
Miến Điện có lịch sử thành văn từ năm PL 1588 (1044), sau khi vương triều Bồ Cam do A nô luật đà(1044-1077) dựng nên. Trước đó không có chính sử, có  ghi chép cũng chỉ là mờ mịt không rõ ràng, khó tin cậy, Phật giáo cũng vậy, từ sau vương triều Bồ Cam mới có những ghi chép tương đối đáng tin cậy. Vương triều Bồ Cam được thiết lập không phải bắt đầu từ vua A nô luật đà, sử sách Miến Điện cho rằng nó được thiết lập vào thế kỉ thứ 2 PL ( TK 4 BC).Do biến cố chính sự lúc bấy giờ, nên từ thuở ấu thơ A-nô-luật-đà đã theo cha ẩn trong chùa, về sau ông nuôi chí khôi phục lại ngôi vua cho cha, nên khi lớn lên ông tuyên chiến và giết được Tu-ca-đế, ông mời cha lên ngôi nhưng do già yếu nên không đủ sức bèn từ chối và để A-nô-luật-đà lên ngôi. Sau khi lên ngôi ông lần lượt chinh phục quần hùng các cứ và thống nhất Miến Điện, từ đó lịch sử đã mở ra trang mới. Pagan trở thành ngọn nguồn của đất nước, từ đây bắt đầu hình thành văn hóa dân tộc này, A-nô-luật-đà là vị vua rất sùng kính đạo Phật, nên ngay sau khi thống nhất đất nước, ông đã rất chú trọng đến việc phát triển Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Ở đây, A-nô-luật-đà bắt đầu tiếp thu tư tưởng Phật giáo dưới sự dẫn dắt của cao tăng Arhano, pháp danh Dhammadassi. Trưởng lão Shin Arhano theo trường phái Phật giáo Thượng Tọa Bộ, có tài hùng biệt, tinh thông Tam tạng, có tâm huyết với sự phát triển Phật giáo và tinh thần quốc gia. Chính nhờ những giải thích rõ ràng của trưởng lão Arhano mà Anawratha am tường giáo lý Phật giáo và rất hiểu về tình hình sinh hoạt Tăng đoàn Phật giáo bấy giờ. Vì vậy, sau khi thống nhất quốc gia, vua A-nô-luật-đà rất chú trọng tới việc cải cách Tăng đoàn và thống nhất giáo lý Phật giáo. Vốn có sự hiểu biết và thiện cảm với Phật giáo Thượng Tọa Bộ nên vua A-nô-luật-đà đã chọn tư tưởng Phật giáo này làm quốc giáo và đưa nó trở thành hệ tư tưởng phổ biến trong dân chúng. Với mong muốn phổ biến rộng rãi Phật giáo trong dân gian, nên Tam tạng Pali trở thành cần thiết. Theo lời đề nghị của trưởng lão Arhano, vua Anawratha phái sứ giả đến xứ Thaton xin được ban tặng Tam tạng và xá lợi Phật. Quốc vương Thaton chẳng những không cho mà còn làm nhục sứ giả. Vua A-nô-luật-đà tức giận phái quân đến đánh Thaton, kết quả Thaton đại bại. Vua A-nô-luật-đà cho thu thập kinh Tam tạng cùng các sách văn vật tại các trung tâm Phật giáo Thaton với hơn 500 nhà sư thuộc Thượng tọa bộ giới luật trang nghiêm, cùng các nhà nghệ thuật, thợ thủ công và cả vua Thaton cũng bị bắt làm tù binh (tu ở một ngôi chùa ở Pagan). Đây là sự kiện lớn trong lịch sử Phật giáo ở Miến Điện(1057), đánh dấu sự hùng mạnh của vương triều Pagan.Để phát triển Phật Giáo trong dân gian nhà vua đã cho xây dựng nhiều chùa tháp, đúc nhiều tượng Phật với kích cỡ khác nhau trên mọi miền đất nước, và ngày đêm trong việc xây dựng chùa tháp Pagan. Pagan hồi đó là kinh đô văn hoá lớn.Cùng với việc biên dịch và hiệu đính toàn bộ Tam tạng, vua A-nô-luật-đà liền cho xây dựng một tòa lầu trang nghiêm hùng vĩ, cất giữ các bộ Tạm tạng để cúng dường Phật, đồng thời còn cho xây dựng nhiều chùa, tháp khắp đất nước Miến Điện, trong đó, nổi tiếng nhất là tháp Shwe-dagon. Khi nhà vua qua đời, ngôi tháp này vẫn chưa xây xong, con ông tiếp tục hoàn tất. Ngôi tháp hình chiếc chuông vàng, trong tháp cất giữ thánh vật là chiếc xương bả vai trước và chiếc răng của Đức Phật. Pagan trở thành một đô thị tâm linh, một cõi đi về của cội nguồn dân tộc Miến Điện.
Chính nhờ sự tận lực hộ trì của vua A-nô-luật-đà, nên Phật giáo vương triều Pagan đã trở thành trung tâm văn hóa Phật giáo Nam truyền lúc bấy giờ. Vua Sri Lanka có lần sai xứ tới Miến Điện để thỉnh cầu vua A-nô-luật-đà ban cho Tam tạng kinh và cử tăng đoàn sang Sri Lanka truyền thừa giới pháp. Vì những cống hiến to lớn cho Phật giáo của A-nô-luật-đà, nên nhà vua được tôn là vua A Dục của Miến Điện.Sau khi A-nô-luật-đà qua đời, người kế nghiệp bất tài, nên đã xảy ra phản loạn. May thay, một người con khác lên nối ngôi, tên là Tilinman đã củng cố lại vương triều. Đây là một vị vua anh minh và cũng là một Phật tử thuần thành, ông tiếp tục mở mang lãnh thổ, phát triển đất nước, và đưa Pagan bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ nhất. Tilinman đã xây cho mình một đài kỷ niệm xứng danh, đó là chùa Ananda. Ananda nổi lên lộng lẫy giữa đô thị cổ Pagan, đứng một mình ngạo nghễ giữa trời xanh và thách đố với thời gian.Năm 1300, vó ngựa xâm lăng của Mông Cổ buộc những cư dân ở đây phải rời bỏ thành Pagan cổ kính thiêng liêng, mặc cho những cơn gió cuốn theo lớp bụi vàng của vùng cao nguyên cháy nắng phủ lên những đền đài trầm mặc, cô tịch. Vương triều Pagan tồn tại gần 3 thế kỷ và đều lấy Phật giáo Thượng Tọa Bộ làm quốc giáo. Điều này không chỉ có ý nghĩa thuần tuý về mặt tôn giáo mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành quốc gia dân tộc, và văn hóa Phật giáo đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong nền văn hóa Miến Điện. Mặc dù vua A-nô-luật-đà không còn nữa, mặc dù vương triều Bồ Cam chỉ còn là lại trong lịch sử, thế nhưng những cống hiến, những thành tựu mà nhà vua và hệ thống Tăng đoàn lúc bấy giờ để lại là mãi mãi, nó luôn tồn tại trong tâm trí mỗi người dân Miến Điện nói riêng và những người con Phật nói chung. Có thể nói đây là thời đại hoàng kim của Phật Giáo Miến Điện.
HUỆ NHƯ

Thursday, June 23, 2016

Phúc Châu - Nhân quả cũng có…thời hạn!

HT.Thích Không Tánh đưa tiễn anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa
trước cổng chùa Liên Trì
Từ  những thời khẩn hoang lập ấp, khi xây dựng vùng dân cư mới các chính thể đều ưu tiến cho những khu đất trung tâm để xây dựng một hệ thống hành chánh,  bưu điện, trường học, bệnh xá, chợ … và trong đó hai vị trí chùa và nhà thờ không thể thiếu. Nếu chùa nằm bên phải trục đường thì nhà thờ nằm bên trái, cấu trúc này nếu chúng ta đi qua các khu làng Thương phế binh (Phước Bình, Thủ Đức) hay từ phà Thủ Thiêm đi qua quận 9 đều có tọa vị như nhau. Vấn đề giáo dục gia đình, học đường đã quan trọng mà nhiệm vụ của Tôn giáo, các nhà truyền đạo càng quan trọng hơn. Họ góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội, kiềm chế các sự bành trướng của tội ác bằng cách gieo niềm tin linh thiêng vào lương tri con người biết hối phục.

Nhưng từ khi mùa hè 1975 cháy đỏ suốt chiều dài Bến Hải Cà Mau, thân phận của con người và các tôn giáo đều chịu chung một kiếp nạn. Những người làm đạo không phải chỉ im lặng không chống đối mà còn phải lên tiếng ngợi khen hay đả đảo những gì nhà cầm quyền bắt phải nói, có như thế thì mới giữ được chùa, giữ được nhà thờ và… làm chủ được tiền tài thập phương hỷ cúng, và đừng quên phong bao “cúng” lại quả cho các quan chức địa phương! Ngoài ra, những người làm đạo không tuân theo, phản đối dù ôn hòa hay mạnh mẽ đều chịu chung một chính sách bắt bớ, tù đày, đuổi khỏi chùa, bắt hồi hương về nơi nguyên quán... Về sau, khi quản lý, điều khiển các tôn giáo đã tạm ổn thì họ cho phép xây dựng, trùng tu chùa tháp, nhà thờ dễ dàng hơn mặc dù phải gian nan thông qua tới… Hà Nội.

Khi giải tỏa và xây dựng lại dòng kênh Nhiêu Lộc (Sài Gòn-Gia Định) họ đã sẵn sàng chấp nhận uốn lại dòng nước tránh đụng chạm đến chùa chiền và ưu tiên đền bù thỏa đáng. Chúng ta nên biết các trường hợp trên chỉ giải quyết cho chùa, nhà thờ nào “thượng tôn pháp luật” mà thôi. Và chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm bị quyết định “bứng” ra khỏi trung tâm đạo đức của phường, quận địa phương là do không “ngoan ngoãn” vâng nghe gây bất lợi cho chính sách.

Vấn đề  không phải ở chỗ đền bù bao nhiêu tiền và di dời tới một vùng đất mới xa xăm đâu đó – mà trọng yếu là các chùa, nhà thờ, cơ sở thờ tự phải giữ được vị trí của mình là trung tâm truyền đạo tại địa phương bao đời, nhất là trong tình thế đạo đức lương tri, bang hoại suy sụp như hiện nay.

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (mới) đã cúi đầu không ngẩng lên được và Giáo hội PGVNTN cũng đã phân hóa suy vi và sự kiên trì thủ tự của HT. Thích Không Tánh như một người lữ hành cô độc đang bị bão chướng quật ngã trong sa mạc. Nhưng chúng ta phải biết, nếu hôm nay chùa Liên Trì  bị sụp đổ thì trong tương lai sẽ có nhiều ngôi chùa khác sẽ sụp đổ theo đó là điều rất là chắc chắn. Như càng ngày con số Dân oan bị cướp đất, mất nhà từ miền Nam ra Bắc chỉ có tăng chứ không giảm đã tụ hội thành một “số đông” đáng nể và hành động của họ càng ngày càng bất kể sống chết đối với những kẻ đã cướp đi cuộc đời và tương lai con cháu họ!

Khi thành trì bảo vệ lương tri, công bằng xã hội bị gãy đổ thì chính là lúc tiếng Dân oan than khóc vang trời. Và khi những ngôi chùa biểu tượng tâm linh không run sự trước ma quân quỷ quái mà bị sụp đổ thì đó chính là lúc ma vương và... tội ác lên ngôi. Tuy nhiên, nhân quả cũng có thời hạn nở hoa kết trái của nó nên không cần phải nhọc nhằn tâm ý lo toan, chỉ có điều những quan sai tham gia cưỡng chế phải nhớ rằng những kẻ hưởng lợi trong các tội ác này không phải là họ, mà là những người ăn trên ngồi trước chẻ xương, hút máu lương dân để xây villa, biệt thự, chuyển tiền ra nước ngoài, dọn sẵn đường bỏ trốn khi có biến. Còn mình thì ở lại để gánh chịu cái hậu quả sai trái, tội ác mà những kẻ đó gây ra.

Phúc Châu

Monday, June 20, 2016

HOA ÐÀM - ÐẠO TRÀNG ÐƠM SEN TÁM CÁNH


Bước vào nhà, tôi vẫn nghĩ đến anh chị em khác còn một đoạn đường dài mới trở về cố xứ. Ðường tuy dài, nhưng sau hôm nay đã bớt nhọc nhằn. Tôi nhớ di ngôn của anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, "Ðường còn dài, chúng ta cùng vui lên mà đi".


Buổi họp mặt rộn tiếng cười mà cũng không tránh nước mắt rưng rưng. Nhưng khóc lần này là khóc mừng anh em đã về chung một mái nhà. Ðạo Tràng Minh Ðăng Quang chiều nay đơm Sen Tám Cánh, hương ngát trời vô ưu!

ÐÂY GIA ÐÌNH - CHUNG THÂN ÁI! 

HOA ÐÀM - Santa Ana, Caifornia, 20/06/2016, sau gần một ngày hội họp trong tình lam, ý thức truyền thống đoàn kết bất khả phân của tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam; cũng như sứ mệnh và vai trò lịch sử xuyên suốt tiến trình xây dựng và phát triển các cơ cấu cao cấp của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam hải ngoại cũng như thế giới, GÐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã minh định vị thế nhất quán trong giềng mối chung đã được tập thể Lam Viên tín nhiệm thiết lập qua các kỳ Ðại Hội tại Hoa Kỳ, Ðức Quốc, Ấn Ðộ và Thái Lan. (ảnh: Hoa Ðàm)